ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get by*, -get by-

get by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get by (phrv.) ผ่าน See also: ผ่านไป Syn. come along, come by, fly by, get past, go by
get by (phrv.) มีชีวิตอยู่ต่อไป See also: อยู่ต่อ, ทนอยู่ต่อไป, ทนใช้ต่อไป Syn. get along, get along with
get by (phrv.) พอใช้การได้ See also: พอใช้ได้, ยอมรับได้
get by (phrv.) หลอกลวงสำเร็จ See also: หลอกได้ Syn. get away with, get gym with
get by (phrv.) สามารถเบียดผ่าน See also: เคลื่อนผ่าน, แทรกตัวผ่าน Syn. get past
get by with (phrv.) ประทังชีวิตอยู่ได้ Syn. get by
get by with (phrv.) หลอกลวงได้สำเร็จ Syn. get away with, get away to get by
get by with (phrv.) ยากจะทนได้
get by with (phrv.) ยอมรับ See also: เข้ากันได้ Syn. get by
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาตัวรอด (v.) get by See also: manage to live or survive
ถูๆ ไถๆ (v.) get by on See also: scrape by on
ถูไถ (v.) get by on See also: scrape by on Syn. ถูๆ ไถๆ
พอมีพอกิน (v.) have enough to get by Ops. ขัดสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Climb aboard! -We'll never get by those teeth!เราจะไม่ได้รับโดยฟันเหล่านั้น!
You figure no one can get by you here, huh?แน่ใจรึว่าไม่มีใครผ่านคุณเข้ามาได้
No one could get by you.ไม่มีใครผ่านคุณเข้ามาได้
I always try to get by as best I can.ฉันพยายามเสมอ ที่จะทำให้ดีที่สุด
I'll get by alone. I'm big enough.ฉันอยู่คนเดียวได้ ฉันโตพอ
I didn't mean to worry you none, as I should be old enough to get by without your help.ผมไม่ได้อย่างให้ทุกคนเป็นห่วง ผมน่าจะโตพอที่จะผ่านมันไป ได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ
How do you get by in the real world?คุณเป็นคนเท่าทันโลกความจริง ได้ยังไงนะ
But we are going to try and get by this week with a smaller-than-normal staff.อาทิตย์นี้เราจะพยายาม ใช้พนักงานให้น้อยลง
Even if I do get in here, will I really be able to get by okay?เราไม่สามารถปล่อยให้เธอไปเป็นเด็กผู้ชายได้...
You think that it's so easy to get by in this world?ชนชั้นล่าง ? คุณพูดเรื่องอะไรน่ะ ?
And besides, he just has to get by in all these subjects.นอกจากนั้น เขาจะผ่านวิชาทั้งหมดเอง
They aren't fast. We can get by them.พวกนั้นก็ไม่ได้เร็วมากด้วย เราฝ่าไปได้สบาย

get by ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty

get by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口を糊する[くちをのりする, kuchiwonorisuru] (exp,vs-s) (See 糊口,糊する・2) to eke out a living; to barely manage to get by
遣り繰り算段[やりくりさんだん, yarikurisandan] (n,vs) managing to get by

get by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะล่อมกะแล่ม[v.] (kalǿmkalaem) EN: speak evasively ; speak enough to get by FR:
กล้อมแกล้ม[v.] (klǿmklaem) EN: speak evasively ; speak enough to get by ; mumble ; speak indistincly FR:
พอถูไถ[X] (phø thūthai) EN: enough to get by one ; it's not easy FR:
พอยาไส้[X] (phø yā sai) EN: enough to get by on ; something to fill the stomach FR:
ถูไถ[v.] (thūthai) EN: scrape ; get by on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get by
Back to top