ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get beyond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get beyond*, -get beyond-

get beyond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get beyond (phrv.) อยู่ไกลกว่า See also: อยู่ไกลโพ้น Syn. go past
get beyond (phrv.) ทำให้ก้าวหน้ากว่า See also: ทำให้ไปได้ไกลกว่า Syn. get past, go beyond
get beyond (phrv.) ยากเกินกว่าจะเข้าใจ See also: ยากเกินกว่าจะหาพบ Syn. get past
get beyond (phrv.) เลิกสนใจ See also: เลิกห่วงใย, ไม่ต้องดูแล Syn. go past
get beyond (phrv.) สุดจะทนได้ Syn. be beyond, get past
get beyond (phrv.) ไม่ขำ See also: ไม่ใช่เรื่องตลก Syn. be beyond, get past
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Professors, doctors, lawyers, general knowledge-wallas never get beyond 60000 rupees.ศาสตราจารย์ หมอ ทนาย คนที่มีความรู้ ยังไม่เคยได้เกิน 6 หมื่นรูปี
Now we just have to get beyond that wall.เอาล่ะ เราแค่ต้องผ่านกำแพงนั่นไป
He has to get beyond drunk or overdosed on drugs one day...เค้าต้องเมา ไม่ก็เสพยาเกินขนาด สักวันแน่เลย
You can't get beyond working for someone like Victoria Grayson without breaking a few rules.คุณไม่สามารถทำผลงานที่ดีกว่า ให้กับคนอย่างวิคตอเรีย เกรย์สันได้ หากไม่แหกกฎสักข้อ สองข้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get beyond
Back to top