ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get across

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get across*, -get across-

get across ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get across (phrv.) ข้าม See also: เดินข้าม Syn. come over
get across (phrv.) เป็นที่เข้าใจ See also: เป็นที่ยอมรับ, ได้รับการยอมรับ Syn. come across
get across (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้ไม่พอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How are we supposed to get across this?คิดเราจะข้ามนี่ยังไงล่ะ?
Better take a look. Japanese get across that river, we'll never get these men out.นายไปดูไม่ให้พวกยุ่นมันข้ามแม่น้ำมาได้นะ ไม่งั้นเราพาคนของเราออกไปไม่ได้แน่
Figure it'll take her at least a half hour to get across town in this traffic.ถ้ารถติดแบบนี้ อีกครึ่งชม. เธอน่าจะไปถึงที่นั่น
Did you get across the predestrian crossing?เธอข้ามถนนได้รึเปล่าหล่ะ?
I'LL JUST GET ACROSS THE BORDER ANOTHER WAY.ผมจะหาทางข้ามชายแดนด้วยวิธีอื่น
If we don't get across right now it's gonna be too late.ถ้าเราไม่ข้ามไปตั้งแต่ตอนนี้ มันจะไม่ทันการ
Well, how you gonna get across without getting in the water?เอาล่ะ คุณจะไปข้ามไปฝั่งนั้น โดยไม่ต้องลงน้ำได้ยังไง
All right, we've gotta get across the line.เอาล่ะ เราต้องข้ามเส้นนี่ไปให้ได้
You told them they had 30 seconds to get across when You knew the generator was going to kick in sooner.นายบอกพวกเราว่ามีเวลา 30 วินาทีในการข้ามรั้วไป ทั้งที่นายรู้ว่าเครื่องสำรองไฟมันจะกลับมาทำงานได้ไวกว่านั้น
Look, I know I said I wouldn't use my speed, but do you have any idea how long it takes to get across Midtown on a bike?นี่ ฉันรู้ว่าฉันเคยบอกว่าจะไม่ใช้พลังพิเศษ แค่คุณรู้หรือเปล่า ว่ามันนานขนาดไหน ที่ต้องข้ามมิดทาวน์มาด้วยจักรยานน่ะ?
You think we can use them to get across the bridge?ท่านคิดว่าเราสามารถใช้พวกมัน ข้ามสะพานได้มั้ย?
I was trying to get across with that ballad? Yes.เธอคิดว่าเข้าใจสิ่งที่ฉัน สื่อผ่านเพลงนั่นมั้ย?

get across ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get across
Back to top