ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get abreast of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get abreast of*, -get abreast of-

get abreast of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get abreast of (phrv.) วิ่งมาทัน (คนที่นำหน้า) Syn. keep abreast of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get abreast of
Back to top