ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gentlemanlike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gentlemanlike*, -gentlemanlike-

gentlemanlike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gentlemanlike (adj.) ที่ให้เกียรติสตรี Syn. gentlemanly, polite

gentlemanlike ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
紳士風[しんしふう, shinshifuu] (adj-no) gentlemanly; gentlemanlike; in the manner of a gentleman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gentlemanlike
Back to top