ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaze upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaze upon*, -gaze upon-

gaze upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaze upon (phrv.) จ้องมอง See also: มองดู Syn. gaze on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when the fun is done gaze upon the sunset cresting over Mount Leftovers.และเมื่อทานกันจนอิ่มแล้ว ก็ชมภาพพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม.. ผ่านทิวเขาเศษอาหาร..
Let me gaze upon the champion of capua.ให้ข้าได้มองดู หนึ่งเดียวแห่งคาปัวเถอะ
I turned my gaze upon you in Jotunheim, but could neither see you nor hear you.ข้าเพ่งมองหาท่าน ในโยทันไฮม์ แต่ก็มิอาจเห็น หรือได้ยินเสียงของท่าน
Apologies to your daughter, that I could not linger to gaze upon her.ขอโทษกับลูกสาวของคุณ ที่ฉันไม่สามารถอิทธิพล การจ้องมองเธอ
Janus loves to gaze upon it.เจนัสชอบที่จะจ้องมองมัน
I would have fallen in the arena, never to gaze upon her face again in this life.ฉันจะได้ลดลง ในเวที, ไม่เคยที่จะจ้องมองใบหน้าของเธออีกครั้ง ในชีวิตนี้
I merely wanted... to gaze upon your magnificence.... เพื่อจ้องมองกับความงดงามของคุณ
"I could feel the gardener's gaze upon me"ฉันรู้สึกว่าสวน จ้องมองมายังเรา
I look into his eyes, and no longer gaze upon the boy I knew.ข้ามองเข้าไปในตาเขา เพ่งเด็กหนุ่มที่ข้ารู้จักอยู่ครู่หนึ่ง
Yet I would give life to gaze upon forgiveness in your eyes again.แต่ถึงกระนั้นผมจะให้ชีวิตของฉัน อีกครั้งเห็นการให้อภัยในสายตาของคุณ ...
To gaze upon our paltry efforts only served as a reminder that we were a long way from going home.เพื่อจ้องมองความพยายามเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราทำหน้าที่เป็นตัวเตือนเท่านั้น ว่าเราเป็นทางยาวจากที่จะกลับ บ้าน
The moment I put a pin in the map, the day I descended into this godforsaken valley and cast my gaze upon it, it ceased to be land and became...ขณะที่ฉันใส่เข็มในแผนที่ วันที่ฉันลงไปในหุบเขาปราศจาก พระผู้เป็นเจ้านี้ และโยนสายตาของฉันกับมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaze upon
Back to top