ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaze on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaze on*, -gaze on-

gaze on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaze on (phrv.) จ้องมอง See also: มองดู Syn. gaze upon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Open your gaze on to the horizon.เปิด "กีเซาธอน" ของเธอผ่านทางแนวนอน

gaze on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝望[níng wàng, ㄋㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, 凝望] to stare (at the future); to fix one's gaze on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaze on
Back to top