ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gawk at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gawk at*, -gawk at-

gawk at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gawk at (phrv.) จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง) See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, probably from the stress of having all these strangers gawk at me.สงสัยว่าชั้นคงจะเครียดเกินไปที่มีพวกหน้าม่อมายุ่งกับฉัน
When are people gonna move on to gawk at the next tragedy?เมื่อทุกคนเอาแต่คอยจับตาไปที่โศกนาฎกรรมครั้งต่อไป
You pay for the drinks, not the right to gawk at me.นายจ่ายแค่เงินค่าเหล้า ไม่ใช่สิทธิ์ที่จะมองฉัน

gawk at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gawk at
Back to top