ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garbage truck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garbage truck*, -garbage truck-