ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gape at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gape at*, -gape at-

gape at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gape at (phrv.) จ้องมองอ้าปากค้าง Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at

gape at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gape at
Back to top