ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

galvanic cell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *galvanic cell*, -galvanic cell-

galvanic cell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
galvanic cell (n.) เซลล์ที่ทำด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่ประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน Syn. primary cell
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galvanic Cellsแกลแวนิกเซลล์ [การแพทย์]

galvanic cell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เซลล์กัลวานิก [n. exp.] (sel kanwāni) EN: galvanic cell FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า galvanic cell
Back to top