ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fuss around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fuss around*, -fuss around-

fuss around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuss around (phrv.) ตื่นเต้นเกินไป See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ Syn. fuss about
fuss around (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Calm down It's useless to fuss around hereใจเย็นๆ/Nมันไม่มีประโยชน์ที่จะมาอึกทึกที่นี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fuss around
Back to top