ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fuss about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fuss about*, -fuss about-

fuss about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuss about (phrv.) ตื่นเต้นเกินไป See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ Syn. fuss around
fuss about (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
fuss about (phrv.) กังวลมากกับ See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ Syn. fuss over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I figured the one getting a free meal wouldn't make a fuss about the menu.ผมคิดว่าคงไม่บ่นกับอาหารฟรีๆที่ผมสั่งหรอกนะ
Don't make a fuss about it.อย่ามายุ่งยากเรื่องนี้เลย
No, Couric's people kicking up a fuss about rescheduling the interview.ไม่ใช่ คนของคิวริค กำลังสร้างปัญหา เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตาราง การสัมภาษณ์ใหม่
So, why would I have made any sort of fuss about it?ทำไมผมต้องเป็นห่วง เรื่องการทำสัญญากับเขาด้วย
If there's any fuss about how you pegged Harlo... just say he opened up his wallet to pay off a bet.ถ้ามีใครมาถามว่า นายรู้ได้ไงว่าเป็นฮาร์โล... บอกไปว่า เขาเปิดกระเป๋าสตางค์ออกมาจะจ่ายหนี้นาย
You can buy the same one over and over. What's all the fuss about?จะหาซื้อใหม่อีกสักกี่อันก็ย่อมได้ อะไรจะงี่เง่าขนาดนั้น
What's all the fuss about?อะไรเอะอะทั้งหมดเกี่ยวกับ? วันที่ 31 00: 03:

fuss about ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
大惊小怪[dà jīng xiǎo guài, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄞˋ, 大惊小怪 / 大驚小怪] much fuss about nothing

fuss about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fuss about
Back to top