ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furze*, -furze-

furze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furze (n.) พุ่มไม้ที่มีใบบางและดอกเล็กๆ สีเหลือง
furze (n.) พืชไม้ดอกสีเหลืองและมีหนามพบตามทุ่งนาของยุโรป Syn. gorse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furze
Back to top