ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furiousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furiousness*, -furiousness-

furiousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furiousness (n.) ความโกรธจัด See also: ความเดือดดาล Syn. rage, wrath

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furiousness
Back to top