ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

full-scale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *full-scale*, -full-scale-

full-scale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
full-scale (adj.) ทั้งหมด Syn. total, complete

full-scale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大規模戦争[だいきぼせんそう, daikibosensou] (n) all-out war; full-scale war
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback)
全面的[ぜんめんてき, zenmenteki] (adj-na) all-out; general; over-all; complete; extensive; full-scale; (P)
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj-na) (1) genuine; real; regular; normal; typical; standard; orthodox; (2) full-scale; full-blown; all-out; (3) full-fledged; professional; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า full-scale
Back to top