ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frown at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frown at*, -frown at-

frown at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frown at (phrv.) ขมวดคิ้ว (ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย)
frown at (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Syn. frown on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frown at
Back to top