ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

from time to time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *from time to time*, -from time to time-

from time to time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
from time to time (idm.) บางครั้ง See also: เป็นครั้งคราว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been living here for so long and I meet people from time to time but never met such a beautiful woman like youฉันอยู่ที่นี่มานานแล้ว และฉันจะเจอผู้คนวันแล้ววันเล่า แต่ไม่เคยเจอใครเหมือน สวยเหมือนคุณ
I'll visit from time to time and check in on thingsแล้วจะไปเยี่ยมบ่อย ดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ให้นะคะ
Because from time to time ladies accompany me back to the apartment and one once mentioned that plants make women comfortable.ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา.. ในบรรดาสาวๆที่มาที่ห้องผม คนหนึ่งเคยบอกว่า ต้นไม้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกดี
Some say the creature comes back from time to time looking for his friend.บางคนก็ ว่าสัตว์นั้น กลับมา เป็นพัก ๆ ...เพื่อตามหาเพื่อนเขา
I consult with him from time to time on juvenile cases;ผมเป็นที่ปรึกษาให้เขาบางครั้งเวลามีคดีเด็กและเยาวชน
You know, accidents do occur from time to time in the kitchen.คุณก็รู้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในครัว
I might wave it around from time to time if some bad-looking dude comes in my joint,buI never shot it.ผมอาจพกพาตลอดเวลา ถ้ามันจะทำให้ผมดูมีเจตนาไม่ดี แต่ผมไมเคยยิงเลย
And our neighbors, the Colberts, who check on our house from time to time when we're out of town.และเพื่อนบ้านเรา โคลเบิรด์ ที่นานๆจะมาดูลาดเลาที่บ้านให้ ตอนที่เราออกจากเมือง
You and Brick had to go underground from time to time to hide your secret, right?คุณและบริคจะต้องไปนรกเมื่อเวลาได้ผ่านไป เพื่อซ่อนความลับของคุณ ถูกไหม
But things like this happen from time to time when in the field, and at first, it's very unpleasant, and you regret your decision to leave the lab at all.แต่เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ตอนที่ออกภาคสนามครั้งแรก ฉันก็ไม่พอใจมากๆ แล้วก็ต้องมานั่งเสียใจที่หลังที่ออกจากแลปนี้ออกไป
From time to time at a karaoke shop.บางครั้งก็ไปอยู่ร้านคาราโอเกะ
From time to time he was KGB asset.เขาเป็นขี้ข้าให้พวกเคจีบีในบางครั้ง

from time to time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时不时[shí bù shí, ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 时不时 / 時不時] from time to time

from time to time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time
折り節;折節[おりふし, orifushi] (adv,n) occasionally; at times; the season; from time to time

from time to time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
ไป ๆ มา ๆ[v. exp.] (pai-pai mā-) EN: go from time to time ; keep in contact FR:
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นระยะ ๆ[adv.] (pen raya-ra) EN: from time to time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า from time to time
Back to top