ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

four parts

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *four parts*, -four parts-

four parts ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาตุรงค (adj.) composed of four parts See also: four parts, four sections
จาตุรงค์ (adj.) composed of four parts See also: four parts, four sections Syn. จาตุรงค

four parts ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาตุรงค์[X] (jāturong) EN: composed of four parts FR:
จาตุรงค-[pref.] (jāturongkha) EN: composed of four parts FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า four parts
Back to top