ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foul up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foul up*, -foul up-

foul up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foul up (phrv.) ทำให้ยุ่ง See also: ทำให้เสีย, ทำให้วุ่นวาย Syn. mess up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foul up
Back to top