ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fork out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fork out*, -fork out-

fork out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fork out (phrv.) ขุด (ดิน) See also: ถาง
fork out (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)

fork out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควักกะปิ[v.] (khwakkapi) EN: fork out ; pay FR:
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp FR: pincer ; serrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fork out
Back to top