ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

force out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *force out*, -force out-

force out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
force out (phrv.) บังคับให้ทำตาม See also: บีบให้ยอม Syn. enforce on, force on, force onto
force out of (phrv.) บังคับ See also: คาดคั้น, เค้นจาก Syn. force from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dude, you've got to massively increase the ephedrine levels in your body, to force out the inhibitors.อีฟิดรีนในตัวอย่างแรง เพื่อกันตัวกัน ไปที่โรงพยาบาล
But if I didn't know better, I'd have to believe that some force out there wants me to keep doing what I'm doing.แต่ถ้าผมไม่รู้อะไร ผมคงเชื่อไปแล้ว ว่าพลังบางอย่างต้องการให้ผมทำอย่างที่ทำ
The Fomorroh will suck the life force out of you and everything that makes you Merlin will be gone.พวกฟอมอร์รอลจะดูดพลังชีวิตออกจากตัวเจ้า และทุกๆอย่างที่ทำให้เจ้าเป็นตัวเจ้าเองก็จะหายไป
Then you could create a device powerful enough to draw the life-force out of thousands of people and enhance your own cellular capacity.คุณถึงจะสร้าง อุปกรณ์ที่มีพลานุภาพได้ ที่จะดึง พลังชีวิต จากคน เป็นพัน ๆ คน และเพิ่ม ขีดจำกัดของเซลส์ คุณ

force out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo)
ホースアウト[, ho-suauto] (n) force out
三所攻め[みところぜめ, mitokorozeme] (n) triple attack force out (sumo)
割り出し;割出し[わりだし, waridashi] (n) upper-arm force out (sumo)
引っ掛け;引っ懸け[ひっかけ, hikkake] (n) arm-grabbing force out (sumo)
弾き出す[はじきだす, hajikidasu] (v5s,vt) to shoot (marbles); to calculate; to spring out; to force out
極め出し[きめだし, kimedashi] (n) arm-barring force out (sumo)

force out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า force out
Back to top