ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forbear from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forbear from*, -forbear from-

forbear from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forbear from (phrv.) งดเว้นจาก See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก Syn. refrain from, withhold from

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forbear from
Back to top