ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

for example

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *for example*, -for example-

for example ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for example (conj.) ตัวอย่างเช่น See also: เช่น Syn. for example
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวอย่างเช่น (conj.) for example See also: for instance
ตัวอย่างเช่น (conj.) for example See also: for instance
อาทิเช่น (conj.) for example See also: for instance, such as Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น
เป็นต้นว่า (conj.) for example See also: such as, for instance Syn. เช่น, ได้แก่, ตัวอย่างเช่น
เป็นอาทิ (adv.) for example See also: etc. Syn. เป็นต้น
ได้แก่ (conj.) for example See also: such as, for instance Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้
So we're going to say with the current tonnage of sulphur oxides for example we will say that is the limit.เราก็เลยบอกว่า ปริมาณก๊าซที่เราปล่อยออกไปในปัจจุบัน เช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์ เราก็บอกว่านี่เป็นขีดจำกัด
That is we found for example a quarter of all visits to theme parks wouldn't have occurred unless a child nagged their parents.ยกตัวอย่างเช่น เราพบว่า หนึ่งในสี่ครั้งของการไปเที่ยวสวนสนุก จะไม่เกิดขึ้นถ้าเด็กไม่เซ้าซี้อยากไป
I say jokingly they did things like for example they wanted to take out the word cancer.พวกเขาก็ทำเรื่องตลก อย่างเช่น ต้องการให้เราเอาคำว่ามะเร็งออก
We want to expand for example him, he's never seen your work oh...my family was poor so art and stuff like that.... so please express it to this younger generation in 15 seconds of oyour workเราต้องการแผ่ขยายค่ะ ตัวอย่างเช่นเค้า เค้าไม่เคยเห็นผลงานของคุณมาก่อน เอ่อ...
We then eliminate those unqualified for restaurant work-- the aged, the imprisoned and the limbless, for example look at...ลบจำนวนคนที่ไม่มีคุณสมบัติ จะทำงานร้านอาหาร อายุไม่เท่ากัน โดนจำคุก ไร้แขนขา อะไรพวกนี้ออกไป ต่อไปเรามาดูที่
Every time you make a decision that could have gone one way or the other -- you flip a coin, for example -- it could have gone the other way, and then the universe would branch offทุกครั้งที่คุณตัด สินใจที่จะได้ไป ทางเดียวหรืออื่น ๆ ที่คุณ พลิกเหรียญตัวอย่างเช่น มันจะได้ไปทางอื่น
This. Must certainly at air good place proceed with for example like outskirts.เธˆเธฃเธดเธ‡เน†เน€เธฅเธขเน€เธŠเธตเธขเธง
Like, for example this photograph.อย่างเช่น รูปถ่ายนี้
Our commitment to defend Western Europe and West Berlin, for example stands undiminished.ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องยุโรปตะวันตก... เช่นเบอร์ลินเป็นต้น. และคงอยู่อย่างนั้น.

for example ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, 例如] for example; for instance; such as
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, 比如] for example; for instance; such as
举例来说[jǔ lì lái shuō, ㄐㄩˇ ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 举例来说 / 舉例來說] for example
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, 譬如] for example; for instance; such as

for example ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
例えるなら[たとえるなら, tatoerunara] (exp) (See 例えば) for example
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P)
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P)

for example ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
ดั่งเช่น[X] (dang chen) EN: for example FR:
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
เป็นอาทิ[adv.] (pen āthi) EN: for example ; and so on ; et cetera ; etc. FR: etc. ; et ainsi de suite
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: for example ; for instance ; e.g. ; at first FR: par exemple ; tout d'abord
ตัวอย่างเช่น[conj.] (tūayāng che) EN: for example ; for instance FR: par exemple ; à titre d'exemple
อย่าง[adv.] (yāng) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
อย่างเช่น[X] (yāngchen) EN: such as ; for example ; like for example ; for instance ; so ; such ; like ; as FR: comme par exemple; tel que
ยกตัวอย่างเช่น[conj.] (yok tūayāng) EN: for example ; e.g. FR: par exemple ; p. ex.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า for example
Back to top