ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

footmark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *footmark*, -footmark-

footmark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รอยเท้า[n. exp.] (røi thāo) EN: footprint ; footmark FR: empreinte de pas [f] ; trace [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า footmark
Back to top