ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fogy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fogy*, -fogy-

fogy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fogy (n.) คนคร่ำครึ (คำไม่เป็นทางการ) See also: พวกเต่าล้านปี Syn. conservative, fuddy-duddy Ops. liberal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fogy
Back to top