ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fly high

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fly high*, -fly high-

fly high ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fly high (phrv.) บินสูงมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fly high, so fly high, so fly high!Fly high, so fly high, so fly high!
So fly high, so fly high, so fly high!So fly high, so fly high, so fly high!
Cars go faster and planes fly higher.รถวิ่งเร็ว และเครื่องบินบินได้สูง

fly high ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
舞い上がる;舞上がる;舞い上る;舞上る[まいあがる, maiagaru] (v5r,vi) to soar; to fly high; to be whirled up

fly high ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fly high
Back to top