ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flow over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flow over*, -flow over-

flow over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flow over (phrv.) ไม่มีผลกับ Syn. wash over

flow over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood FR: déborder
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flow over
Back to top