ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flow out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flow out*, -flow out-

flow out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flow out (phrv.) (ของเหลว) ไหลออก
flow out (phrv.) ใช้จ่ายออกไป (เงิน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it doesn't flow out of you second nature, you should drop it.ถ้ามันไม่ได้ไหลออกมาจากนายอย่างธรรมชาติ นายอย่าทำเลยดีกว่า

flow out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外流[wài liú, ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ, 外流] outflow; to flow out; to drain

flow out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
沸沸;沸々[ふつふつ, futsufutsu] (adj-na) simmer; bubble out; flow out
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flow out
Back to top