ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flow into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flow into*, -flow into-

flow into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flow into (phrv.) ไหลผ่าน See also: ไหลไปยัง Syn. drain into, empty into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
FIONA: Do it and feel my power flow into you!ฆ่าฉันแล้วรู้สึก ถึงพลังของฉันที่ไหลหลั่งไปสู่เธอสิ!

flow into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 潀] gather; flow into (water); sound of waters flowing together
流入[liú rù, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ, 流入] flow into

flow into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入る[いる, iru] (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P)
流れ込む[ながれこむ, nagarekomu] (v5m,vi) to flow into; to pour into; to stream into; (P)

flow into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหลลง[v. exp.] (lai long) EN: flow into FR: se jeter dans ; se déverser ; affluer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flow into
Back to top