ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flock in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flock in*, -flock in-

flock in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flock in (phrv.) แห่กันมาถึง See also: ตามมาถึง Syn. flock into
flock into (phrv.) แห่กันมาถึง See also: ตามมาถึง Syn. flock in

flock in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรูเข้าไป[v. exp.] (krū khao pa) EN: flock into FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flock in
Back to top