ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fling into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fling into*, -fling into-

fling into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยงเข้าไป Syn. hurl into, pitch into, throw into, toss into
fling into (phrv.) พูดเพิ่มเติม Syn. throw into, toss into
fling into (phrv.) ทำให้มีสภาพ Syn. get into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fling into
Back to top