ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fling aside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fling aside*, -fling aside-

fling aside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling aside (phrv.) ขว้างไปด้านหนึ่ง Syn. cast off
fling aside (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่ใส่ใจ
fling aside (phrv.) ยกเลิก See also: เลิก, ละทิ้ง, ทิ้ง Syn. cast aside

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fling aside
Back to top