ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flesh out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flesh out*, -flesh out-

flesh out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flesh out (phrv.) อ้วนขึ้น See also: สมบูรณ์ขึ้น
flesh out (phrv.) ทำให้อ้วนขึ้น See also: ทำให้สมบูรณ์ขึ้น
flesh out (phrv.) ทำให้ยาวมากขึ้น (ข้อเขียน) Syn. fatten out
flesh out (phrv.) ทำให้สมจริงมากขึ้น (บทบาท) Syn. fill out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The point is I'm trying to flesh out the details of that summer.- ฉันพยายามหารายละเอียด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flesh out
Back to top