ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flatten in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flatten in*, -flatten in-

flatten in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flatten in (phrv.) ดึงเข้ามา Syn. harden in, round in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flatten in
Back to top