ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flare out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flare out*, -flare out-

flare out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flare out (phrv.) พูดอย่างโกรธ Syn. flare up

flare out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉平[lā píng, ㄌㄚ ㄆㄧㄥˊ, 拉平] to bring to the same level; to even up; to flare out; to flatten out

flare out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flare out
Back to top