ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flame up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flame up*, -flame up-

flame up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flame up (phrv.) เปลวไฟคุโชนอีก See also: เผาไหม้อีก Syn. blaze up, burn up, flame out, flare up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Holding a small flame up to that sensor should do it.คิดว่าจุดไฟสักเล็กน้อย ตรงใกล้ๆ กับตัวจับสัญญาณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flame up
Back to top