ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flame out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flame out*, -flame out-

flame out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flame out (phrv.) เปลวไฟคุโชนอีก See also: เผาไหม้อีก Syn. blaze up, burn up, flame up, flare up
flame out (phrv.) ลุกเป็นไฟ See also: กระพือ, โหมกระพือ
flame out (phrv.) ปะทุขึ้น (ความโกรธ, ความรุนแรงฯลฯ) See also: ลุกโชน, Syn. blaze up, fire up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know a lot about relationships. Most of mine are short and flame out once the sex goes, but I do know you never want to be the rebounder.ผมไม่เก่งเรื่องความสัมพันธ์ เคยมีแต่ระยะสั้นๆ
What, your big date flame out?เดตครั้งสำคัญล่มหรือไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flame out
Back to top