ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fizzle out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fizzle out*, -fizzle out-

fizzle out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fizzle out (phrv.) (ระเบิด) ไม่ระเบิดตามที่วางแผนไว้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่ปะทุขึ้นมา
fizzle out (phrv.) ล้มเหลว (หลังจากที่เริ่มต้นมาอย่างดี) (คำไม่เป็นทางการ) See also: จบลงด้วยการล้มเหลว

fizzle out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1,vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fizzle out
Back to top