ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fit to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fit to*, -fit to-

fit to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fit to (phrv.) มีขนาดเหมาะสมกับ See also: เข้ากันได้กับ
fit to (phrv.) ทำให้เหมาะสมกับ See also: ทำให้พอเหมาะกับ Syn. match with, pair with, suit to
fit to be tied (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยัวะมาก
fit together (phrv.) ต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน See also: รวมเข้าด้วยกัน Syn. piece together
fit together (phrv.) รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา
And they didn't find God's word fit to print?เขาไม่คิดว่าคุ้ม ถ้าจะพิมพ์เรื่องพระเจ้าเหรอ
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม
Thinks me not fit to wipe her shoes.คิดว่าฉันไม่เหมาะ แม้แต่เช็ดรองเท้าหล่อน
God saw fit to make you a ward of this church... and you must earn your keep.พระเจ้ามอบพันธะให้เจ้าดูแลแท่นบูชา และเจ้าควรน้อบรับหน้าที่อย่างแข็งขัน
When the governors learned that Arthur Weasley's daughter was taken into the Chamber, they saw fit to summon me back.พอพวกกรรมการได้ข่าวว่า ลูกสาวของอาร์เธอร์ วีสลีย์ ถูกจับไปขังในห้อง ก็เรียกตัวผมกลับมาทันที
I thought and thought about it, but you're not fit to marry into that family.ฉันคิดแล้วคิดอีก แต่แกไม่เหมาะสมที่จะแต่ไปอยู่ตระกูลนั้น
She's fit to be the 36th daughter-in-law of the Andong Kwon family.เธอนี่หล่ะ ที่เหมาะกับการเป็นลูกสะใภ้อับดับที่ 36 ของครอบครัวออนดอง ควอน
For this reason, the ministry's fit to impose rules...ด้วยเหตุผลนี้ ทางกระทรวงจึงได้ออกกฎ
Jack's ill, Tyler. He's not fit to lead anymore.แจ๊คเป็นที่รังเกียจ เทย์เลอร์ เขาไม่เหมาะที่จะนำใครอีกต่อไป
Sir, I beg of thee, just this once... weak in will, thou art fit to become but a changeling!ท่าน, ข้าขอร้องงง แค่ครั้งนี้ อ่อนแอในการตัดสินใจ ท่านเหมาะที่จะเป็นแต่การเปลี่ยนแปลง
I suppose whether he's fit to be a field agent.ฉันคิดว่าคงเป็นว่าเขาเหมาะ ที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามหรือไม่

fit to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拿出手[ná chū shǒu, ㄋㄚˊ ㄔㄨ ㄕㄡˇ, 拿出手] not presentable; not fit to be seen in company
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, 物以类聚,人以群分 / 物以類聚,人以群分] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together.

fit to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
組み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See 組み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together

fit to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
มือร้อน[adj.] (meūrøn) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting FR:
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer

fit to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
essbar {adj}fit to eat
haftunfähig {adj}unfit to be kept in prison

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fit to
Back to top