ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fishing lure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fishing lure*, -fishing lure-

fishing lure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fishing lure (n.) เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fishing lure
Back to top