ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

first time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *first time*, -first time-

first time ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาลแรกตรัสรู้ (n.) first time of enlightenment of Buddha
ปฐมโพธิกาล (n.) first time of enlightenment of Buddha Syn. กาลแรกตรัสรู้
ขึ้นครู (v.) learn a new thing at the first time See also: get one´s first lesson (in sex)
ครั้งแรก (adv.) the first time Syn. หนแรก, ทีแรก
ดูตัว (v.) meet for the first time See also: have a look at for the first time
หนแรก (adv.) the first time Syn. ทีแรก
เป็นครั้งแรก (adv.) for the first time Ops. เป็นครั้งสุดท้าย
ไถดะ (v.) plough roughly for the first time
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But this isn't the first time this has happenedแต่นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
It is the first time I've ever heard any of thisเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้
This is the first time you've ever let me downนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำให้ฉันผิดหวัง
This is my first time coming to a place like thisนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาสถานที่อย่างนี้
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก

first time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 入学 / 入學] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child
一次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, 一次] first; first time; once; (math.) linear (of degree one)
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, 先睹为快 / 先睹為快] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time

first time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season
公園デビユー[こうえんデビユー, kouen debiyu-] (n) bringing one's child to the local park to play for the first time (wasei
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility)
初当選[はつとうせん, hatsutousen] (n,vs) winning one's first election; being elected for the first time
生まれて初めて[うまれてはじめて, umaretehajimete] (exp) for the first time in one's life
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
見初める[みそめる, misomeru] (v1,vt) to see for the first time; to fall in love at first sight
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

first time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนแรก[X] (hon raēk) EN: the first time FR: la première fois
จับมือ[v.] (japmeū) EN: teach how to do for the first time FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ครั้งแรก[n. exp.] (khrang raēk) EN: the first time FR: la première fois [f]
ครั้งแรก[X] (khrang raēk) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset FR:
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์[xp] (khrang raēk) EN: for the first time ever in history. FR: la première fois de l'histoire
ครั้งที่หนึ่ง[n. exp.] (khrang thī ) EN: a first time ; the first time FR: la première fois [f]
นี่เป็นครั้งแรก[xp] (nī pen khra) EN: this is my first time FR: c'est la première fois
ปฐมโพธิกาล[n.] (pathommaphō) EN: first time of enlightenment of Buddha FR:
เป็นครั้งแรก[X] (pen khrang ) EN: for the first time ; this is the first time FR: pour la première fois ; c'est une première
เสียเนื้อเสียตัว[v.] (sīaneūasīat) EN: lose one's virginity ; have sex for the first time FR: perdre sa virginité
เสียตัว[v.] (sīatūa) EN: lose one's virginity ; have sex for the first time FR: perdre sa virginité

first time ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า first time
Back to top