ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finish line

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finish line*, -finish line-

finish line ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finish line (n.) เส้นชัย See also: หลักชัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้นชัย (n.) finish line
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The finish line is coming up quickly, but the 86 has not given up yet.ทะลุเข้าจุด terminal อย่างเร็ว แต่ 86 ก็ยังไม่ยอมถอดใจ
The finish line is rapidly approaching.พุ่งเข้าจุด terminal อย่างเร็ว
I'm standing at the finish line of a very proud, but strange tradition called the Naked Mile.ผมยืนอยู่ที่เส้นชัยที่เก่าแก่ แต่ก็ภูมิใจคับ เปลือยเป็นไมล์
That's where the finish line is for the annual dogsled race.เส้นชัยในการแข่งขัน ลากล้อเลื่อนประจำปีอยู่ที่นั่น
Like Saint Bernie said, the finish line is practically at the airport.ก็อย่างที่นักบุญเบอร์นี่บอก เส้นชัยอยู่ใกล้สนามบิน
All right, it's clear sailing to the finish line now.ใช่, เรือใบล้าง IFS ไม่เส้นชัยตอนนี้
A few weeks ago, when Oliver saved Victoria Sinclair, he pulled his life out of the emergency lane and crossed the finish line a hero again.เมื่อไม่กี่สัปดาห์ ตอนที่โอลิเวอร์ช่วย วิคตอเรีย ซินแคลร์ he pulled his life out of the emergency lane and crossed the finish line a hero again.
You don't get a medal at the finish line for being good. You just get dead.เป็นคนดีสุดท้ายก็ไม่ได้รางวัล ก็ตายเหมือนกัน
You come on down to the finish line at Penzer Automotive, and we'll make sure we don't let you down.คุณมาถึงเส้นชัย ที่เพนเซอร์ ออโตโมทีฟ แล้วเราจะไม่ทำให้ คุณผิดหวังแน่นอน
She has reached the finish line winning the gold medal.เธอแตะขอบสระ พร้อมกับคว้าเหรียญทอง
The finish line was on a mountain three kilometres away.เส้นชัยอยู่บนภูเขาที่ห่างออกไปสามกิโลเมตร
If you want to cross the finish line as an egg yolk...ถ้านายต้องการข้ามเส้นชัยเหมือนไข่แดง

finish line ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line

finish line ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลักชัย[n.] (lakchai) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
เส้นชัย[n. exp.] (sen chai) EN: finish line FR: ligne d'arrivée [f]

finish line ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zielrichter {m}finish line judge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finish line
Back to top