ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

find out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *find out*, -find out-

find out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
find out (phrv.) ค้นพบ
find out (phrv.) มีผลต่อ
find out (phrv.) ได้รับการแต่งตั้ง
find out (phrv.) หาความจริง See also: ตรวจสอบ Syn. discover
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูท่าที (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูลาดเลา
ดูทีท่า (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา
คลำ (v.) find out See also: search for, probe into Syn. ค้นหา, สืบ, เสาะหา
ดูลาดเลา (v.) find out See also: try to find out the actual situation Syn. ดูทีท่า
สืบ (v.) find out See also: search for, probe into Syn. ค้นหา, สืบหา, เสาะหา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You must find out what that isคุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
I'll definitely find out who you are!ฉันจะค้นหาให้ได้ว่าคุณคือใครกันแน่
Could you find out how to get there?เธอนึกออกหรือยังว่าเราจะไปที่นั่นได้อย่างไร
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
How did you find out?คุณทราบได้อย่างไร?
It took me a long time to find outฉันใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเจอ
That's what we're trying to find outนั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังค้นหาอยู่
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was someone sailing with her, and you have to find out who it was, that's it, isn't it, Maxim?มีคนอื่นที่แล่นเรือไปกับหล่อน และคุณต้องสืบให้รู้ว่าเป็นใคร - ใช่มั้ยคะ เเม็กซิม
If they find out it was Rebecca, you must simply say you made a mistake about the other body.ถ้าพวกเขารู้ว่านั่นคือรีเบคคา คุณก็อ้างได้ว่าคุณชี้ศพผิดพลาดเอง
OK, I guess the fastest way is to find out who's voting not guilty.ตกลงผมคิดว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือการหาผู้ที่ลงคะแนนไม่ผิด
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
What'd you find out Shorty?ได้ความว่าไง ไอ้เตี้ย
I should dissect the diseased brains of gorillas to find out what went wrong.ฉันจะผ่าสมองวิปริตของกอริลล่า ดูว่าผิดปรกติตรงไหน
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย
Make them think that you're not too happy with our family and find out what you can.ทำให้พวกเขาคิดว่าคุณไม่ได้มีความสุขมากเกินไปกับครอบครัวของเรา และหาสิ่งที่คุณสามารถ
Get our informers to find out where it's going to be held.ได้รับข่าวคราวของเราที่จะหาที่มันเป็นไปที่จะจัดขึ้น
I want you to find out where that old pimp Tattaglia is hiding.ฉันต้องการให้คุณที่จะหาที่ที่แมงดาเก่า Tattaglia ซ่อนอยู่
We've got to get in there close and find out what's happening.เราต้องขอไปสืบดูใกล้ๆ
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่

find out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套问[tào wèn, ㄊㄠˋ ㄨㄣˋ, 套问 / 套問] to sound sb out; to find out by tactful indirect questioning
不得而知[bù dé ér zhī, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄦˊ ㄓ, 不得而知] unknown; unable to find out

find out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
探り当てる[さぐりあてる, saguriateru] (v1,vt) to find out
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify
捜し当てる;探し当てる[さがしあてる, sagashiateru] (v1,vt) to find out; to discover; to detect
探し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s,vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain
聞込む;聞き込む[ききこむ, kikikomu] (v5m,vt) to get information; to find out; to get wind of
見付け出す;見つけだす;見つけ出す[みつけだす, mitsukedasu] (v5s,vt) to find out; to discover; to locate
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out

find out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into FR:
ค้นหาความจริง[v. exp.] (khonhā khwā) EN: try and find out the truth FR:
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ค้นพบ[v.] (khonphop) EN: discover ; see about ; find out ; uncover ; rummage FR: découvrir ; dénicher ; identifier
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:
มารู้ว่า[v. exp.] (mā rū wā) EN: find out that FR: apprendre que
รู้แล้วว่าทำไม[v. exp.] (rū laēo wā ) EN: find out why FR: savoir pourquoi
สังเกตออก[v.] (sangkēt øk) EN: see ; make out ; perceive ; find out FR: percevoir
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบหา[v. exp.] (seūp hā) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out FR: rechercher
สืบข่าว[v. exp.] (seūp khāo) EN: find out what happened FR:
สืบทราบ[v. exp.] (seūp sāp) EN: find out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า find out
Back to top