ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

find in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *find in*, -find in-

find in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
find in (phrv.) ค้นพบ...ใน
find in (phrv.) เตรียม (บางสิ่ง) ให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything, I have ever lost, I can find in you.ทุกๆอย่างที่ผมเคยสูญเสีย ผมหาเจอในตัวคุณ
By the bye, there's a word you won't find in your granma's dictionary, so you probably shouldn't try it out on her, OK?ว่าก็ว่า มันก็มีบางคำนะ ที่หลาน จะไม่เจอในพจนานุกรมของย่าเจ้า เพราะฉะนั้น เจ้าอย่าไปลอง ใช้กับย่าเจ้า เข้าใจไหม
That's like that series you find in nature?เหมือนกับที่พบในธรรมชาติ
It's a rare one, you can't find in Japanมันหายากมาก ที่ญี่ปุ่นนี่ไม่มีขายหรอกนะ
So how many knights did you find in France? - Fifty.มีอัศวินกี่คนที่ท่านพบในฝรั่งเศส?
Thing that you do not find in the wild.นี่เป็นอาหารเลิศรศอย่างดี แบบที่นายหาไม่ได้ในป่า
It's those little curly wooden shavings you find in pencil sharpeners.มันก็พวกเศษไม้เล็กๆที่เราได้จากกบเหลาดินสอนะละ
Do you know flipping through the phonebook's yellow pages how many people called Yue Siu-Bo you'd find in Hong Kong?คุณรู้มั้ย เมื่อคุณเปิดสมุดโทรศัพท์ที่เรียกว่า"สมุดหน้าเหลือง"อะนะ คุณจะเจอคนที่ชื่อ"เป่า"เยอะแยะเลย
We find in each other... all that we lack, all that we could get.เราต่างพบในสิ่งที่ขาด ที่เติมเต็ม ในกันและกัน
Jenny has a quality that you can't find in any other girls today.เจนนี่มีคุณสมบัติ ที่หาที่ไหนไม่ได้ จากผู้หญิงคนอื่นๆสมัยนี้เลยนะครับ
Nothing that I find in this box is gonna change anything.ไม่มีอะไรในกล่อง ที่จะเปลี่ยนอะไรได้
What did you find in her home?คุณเจออะไรที่บ้านของเธอ

find in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า find in
Back to top