ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

financially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *financially*, -financially-

financially ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盈亏自负[yíng kuī zì fù, ˊ ㄎㄨㄟ ㄗˋ ㄈㄨˋ, 盈亏自负 / 盈虧自負] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
自负盈亏[zì fù yíng kuī, ㄗˋ ㄈㄨˋ ˊ ㄎㄨㄟ, 自负盈亏 / 自負盈虧] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility

financially ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
大阪の食い倒れ[おおさかのくいだおれ, oosakanokuidaore] (exp) (See 京の着倒れ,食い倒れ) financially ruining oneself by overindulging in food and drink (as a fabled tendency of the people of Osaka)
[ひも, himo] (n) (1) string; cord; (2) man who is financially dependent on a woman (such as a gigolo or, in the case of a prostitute, a pimp); pimp; (P)
潤う(P);霑う[うるおう, uruou] (v5u,vi) (1) to be moist; to be damp; to get wet; to be watered; (2) to profit by; to receive benefits; to receive favors (favours); (3) to become rich; to become at ease financially; (P)

financially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement ; subvenir aux besoins de
ทางการเงิน[adv.] (thāng kānng) EN: financially FR: financièrement
อุปการะ[v.] (uppakāra = ) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า financially
Back to top