ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fill up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fill up*, -fill up-

fill up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fill up (phrv.) ทำให้เต็มไปด้วย (สิ่งของหรือคน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย
We have to fill up at the junkyard. My dad said it's a safe well.เราต้องไปเติมให้เต็ม ที่ลานขยะ พ่อฉันบอกว่ามันเป็นหลุมหลบภัย
Go fill up the gas can, Jobe.เติมน้ำมันด้วยล่ะ โจ๊บ
You fill up that sack and you bring it in and you put it in the rabbit cage.นายเอาใส่ในกระสอบจนเต็ม เอามันมาแล้ว เทลงไปในคอกกระต่าย
Men fill up half of this worldผู้ชายยังมีอีกตั้งครึ่งโลก
I thought you were mad at me because I refuse to fill up at your gas station.ชั้นคิดวแกจะมาว่าชั้น ที่ไม่ได้ไปที่ ปั๊มของแกเลย
Coach, how 'bout you have that water boy go fill up the swimming' pool?โค้ช ให้เด็กแจกน้ำ เติมสระว่ายน้ำดีกว่ามั้ง
But you can't just fill up that hole with whoever you want to.แต่พี่จะเอาใครต่อใคร มาเติมโพรงนั้นไม่ได้
Well, everybody, fill up your glassเอาล่ะ ทุกคนรินเครื่องดื่ม
You fill up quite nicely.ไม่ต้องไม่ต้องโกยด้วย
My dream is to one day fill up this one.My dream is to one day fill up this one.
I have received the order to fill up the ice in the ice caveข้าได้รับคำสั่งมา ให้ไปเติมน้ำแข็งในห้องน้ำแข็ง

fill up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
[rèn, ㄖㄣˋ, 牣] fill up; to stuff
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 阗 / 闐] fill up; rumbling sound

fill up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
埋め立てる[うめたてる, umetateru] (v1,vt) to reclaim; to fill up
埋める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1,vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P)
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to serve (food, etc.); (2) to fill up; (3) to prescribe; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
埋める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up

fill up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลบ[v.] (klop) EN: conceal ; cover up ; cover over ; drown out ; veil ; bury ; shut ; hide ; fill up FR: couvrir
กลบหลุม[v. exp.] (klop lum) EN: fill up a hole FR:
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
ประทุก[v.] (prathuk) EN: load ; load up with ; pack on ; fill up with ; carry FR:
ตักข้าวพูนจาน[v. exp.] (tak khāo ph) EN: fill up a plate with rice FR:
ถมคู[v. exp.] (thom khū) EN: fill up a gully FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fill up
Back to top