ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fill out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fill out*, -fill out-

fill out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fill out (phrv.) ผสมตามคำแนะนำของแพทย์
fill out (phrv.) กางออก See also: พองออก
fill out (phrv.) อ้วนขึ้น Syn. fatten out, flesh out, plump out
fill out (phrv.) เขียนตัวใหญ่ขึ้น Syn. fatten out, flesh out, pad out
fill out (phrv.) กรอก See also: เขียนลงใน Syn. fill in, fill out, make out, write out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just have him fill out the form. Just fill it out.ให้เขากรอกเเบบฟอร์ม กรอกมันให้เสร็จ
There's a waiting period... and you'll have to... fill out these.คุณต้องรอของสักพักนะ กรอกเอกสา รนี้ก่อน
Actually, I'd like to fill out an application.จริงๆแล้วผมกำลังหาตำแหน่งงานว่าง
You're gonna have to fill out a report to the police!ต้องอยู่รอให้ปากคำกับตำรวจก่อนนะค่ะ
Here's what you can do. Fill out a comment card at our front desk.ช่วยไปกรอกใบความคิดเห็นที่หน้าฟอนท์แล้วกันนะค่ะ
She asked us to fill out a comment card.เธอให้ฉันไปกรอกใบความคิดเห็นงั้นเหรอ
You want us to fill out a comment card?นี้จะให้เราไปกรอกใบความคิดเห็นเหรอ
I had to fill out a form. No big deal. No big deal?ต้องเซ็นเอกสารนิดหน่อย ไม่ใช่เรื่องใหญ่
Right after I notify the State and fill out the paperwork.ได้หลังจากที่แจ้งทางรัฐก่อน แล้วก็กรอกเอกสาร
Focus on honing those skills, not on how well you can juggle schedules or fill out paperwork.มุ่งมั่น ผึกฝนกับทักษะเหล่านี้ คุณจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวกับตาราง หรือเอกสารเหล่านั้น
I'll fill out the form for you.ฉันจะกรอกแบบฟอร์มให้คุณ
Oh, I'll need you to fill out these forms, at your convenience.อ้อ ฉันต้องให้เธอกรอกเอกสารพวกนี้\เมื่อไหร่ที่สะดวกก็ได้

fill out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, 读写 / 讀寫] fill out or in (information on a form)

fill out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き込む(P);書きこむ[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (1) to fill in (field, entry, etc.); to fill out (form); (2) to post a message (e.g. on a bulletin-board); (3) to store; (P)

fill out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรอกแบบฟอร์ม[v. exp.] (krøk baēp f) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
กรอกใบสมัคร[v. exp.] (krøk bai sa) EN: fill out an application form FR: compléter un formulaire d'inscription
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque FR: libeller un chèque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fill out
Back to top