ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight with*, -fight with-

fight with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight with (phrv.) ต่อสู้กับ
fight with (phrv.) ร่วมกับ...ต่อสู้กับ
fight with (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. fight against
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อตี (v.) fight with See also: close with, cross swords, descend upon, beat down, come upon Syn. เข้าตี, ต่อสู้, ปะทะ Ops. ล่าถอย
เข้าตี (v.) fight with See also: close with, cross swords, descend upon, beat down, come upon Syn. ต่อสู้, ปะทะ Ops. ล่าถอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12
I started a fight with him. I hit him, so he hit me...ฉันเริ่มต้นการต่อสู้กับเขา ฉันตีเขาเพื่อให้เขาตีฉัน ...
We had a little fight with him yesterday.เรามีการต่อสู้ เล็ก ๆ น้อย ๆ กับ เขา เมื่อวานนี้
This is too bad. My fight with the Wheelers made me run faster than usual.แย่จัง ตอนสู้กับพวกขาล้อ ลานผมคงวิ่งไปเยอะ
Just because of he was a hunter, he was forced to fight with vampires.แค่เพราะเขาเป็นนักล่า เขาเลยถูกบังคับ ให้สู้กับแวมไพร์
When you fight, my spirit will fight with you.เมื่อคุณต่อสู้กับจิตวิญญาณของฉันจะต่อสู้กับคุณ
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน
What are you going to do? Fight with Jimmy Conway?นายจะเอายังไง แตกคอกับจิมมี่ คอนเวย์เหรอ?
He can mend a fight with sex.ผู้ชายสามารถเปลี่ยนเรื่องที่ทะเลาะกันได้ด้วยเซ็กส์
I've been looking forward to fight with you.ข้าน่ะคอยวันที่จะได้สู้กับแกมาตลอด
I can teach you to fight with the Green Destiny, but first you must learn to hold it in stillness.ฉันจะสอนวิธีการต่อสู้ ด้วยดาบเทวลิขิตเขียวให้ แต่ขั้นแรก คุณต้องรู้วิธีจับให้นิ่ง
If I hadn't seen you fight with Li Mu Bai...ถ้าฉันไม่ได้เห็นคุณสู้ กับ ไล มู ไบ

fight with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紫石英号[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄏㄠˋ, 紫石英号 / 紫石英號] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang

fight with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分秒を争う[ふんびょうをあらそう, funbyouwoarasou] (exp,v5u) (id) there is no moment to lose; to fight with every minute and every second
切り合う;斬り合う[きりあう, kiriau] (v5u,vi) to fight with swords; to cross swords
相争う[あいあらそう, aiarasou] (v5u) to fight with each other; to fight amongst yourselves
争い戦う[あらそいたたかう, arasoitatakau] (v5u) to fight with; to contend with

fight with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัดฟันสู้[v. exp.] (katfan sū) EN: fight with determination ; bite the bullet (loc.) FR: serrer les dents (loc.)
เข้าตี[v. exp.] (khao tī) EN: attack ; fight with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight with
Back to top