ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight out*, -fight out-

fight out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight out (phrv.) ต่อสู้จนกว่าจะมีผล See also: ต่อสู้จนกว่าจะสิ้นสุด Syn. fight through, slug out
fight out (phrv.) ทำให้ปรองดอง Syn. slug out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One possessed of an evil spirit will fight out of pride until his dying day, and most likely fight to kill.ผู้ที่ซึ่งมีจิตแห่งปีศาจ จะต้องต่อสู้กับตัวเอง ไปจนวันตาย และมีชีวิตอยู่เพื่อการฆ่าเท่านั้น
This ain't no street fight out there.นี่ไม่ใช่ที่ทะเลาะวิวาท
You have to work with the animal, bending its will until it knows you're its master, taking all the fight out of it until it truly is broken.เธอต้องทำงานกับสัตว์ จัดการจนมันรู้ว่าเธอเป็นเจ้านาย ต้องสู้จนกว่าจะรู้ผล
You have to work with the animal, taking all the fight out if it until it truly is broken.เธอต้องทำงานกับสัตว์นะ ต่อสู้จนกว่าจะรู้ผล จนมันยอม
We have other wars to fight out there.เรามีศึกอื่นให้ ต้องสู้ข้างนอกนั่น
He told me he saw these professional assassin types get into an intense firefight out there a couple hours ago.เขาบอกผมว่าเขาเห็นนักฆ่ามืออาชีพ เข้าไปข้างในและเกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงมากกว่าสองชั่วโมง
The champ's handlers have agreed to fight outside the circle of well-known League bots, and have decided to give the people a true David versus Goliath spectacle.ทันทีที่แชมป์ตัดสินใจรับคำท้า ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งในและนอกวงการ แต่ทุกคนก็เฝ้ารอชม การชกที่เหมือน...

fight out ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Visier {n} (am Helm) | mit offenem Visier kämpfen [übtr.]visor | to fight out in the open

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight out
Back to top